ANASAYFA         HAKKIMIZDA         EĞİTİM         BAŞARILARIMIZ         HABERLER VE ETKİNLİKLER         KARİYER         BASIN         BİZE ULAŞIN
»   Hızlı Erişim
  » Anasayfa
  » Hakkımızda
    » Kurumsal
    » Yönetim Kadromuz
    » Veli Yorumları
    » Misyon ve Vizyonumuz
    » Prensiplerimiz
  » Eğitim
    » Üniversite Hazırlık Programı
    » Öğrenci Meclisi
    » Akademik
    » Sanat ve Spor
    » Eğitimde Farklılıklar
    » Eğitim Modelleri
  » Başarılarımız
  » Haberler ve Etkinlikler
  » Kariyer
    » Eğitim
    » Spor
    » Kurumsal
  » Basın
    » Tv
    » Gazete
    » İnternet
  » Bize Ulaşın
»    Öğrenci Meclisi

Okul sıralarından toplantı odalarına!

Her öğrenciye birçok farklı meslek dalında yıl boyunca özel danış-manlık alır. Mesleklerinde uzman kişiler tarafından konferanslarla mesleki gözlem yapma şansı bulurlar. Özel Acıbadem Helikon Anadolu Lisesi öğrencilerini hem üniversite-ye hem de yaşama hazırlama konsepti çerçevesinde , en doğru ge-lecek planlamasını yapabilmek için Meslek Atölyeleri oluşturmuştur. Meslek atölyeleri, Kariyer Eğitim Testi KET, danışmanlığı sonucunda belirlenen meslek gruplarını öğrenciye daha yakından tanıtmak üzere kurulmuş yapılardır. Meslek Atöyeleri’nin yıllık çalışma planı, Kariyer Planlama Rehberlik birimi Meslek Atölyeleri’nde çeşitli mes-lek grupları ile ilgili basınlı yayınlar, bültenler, dökümanlar, bilgilen-dirici afiş ve broşürler bulunur. Her öğrenciye bir ‘’mesleki profes-yönel danışmanlık’’ yıllık etkinlik

 

Tomorrow needs versatile individuals.

Future Planning Studies in Private Yeditepe Anatolian High School are done with the purpose of informing student about life priorities, expectations, abilities and needs, and setting a realistic goal. Some of the studies that are going to be done are like following:

DETERMINING CAREER TENDENCY

Career Education Test (KET) is applied with the purpose of forming job alternatives which are suitable for students’ dominant characteristics. Then, each student, parents, career consultant, education consultant and personal consultant come together and form Personal Job Map for the student.

 

INFORMING, CONFERENCE AND CONSULTANCY FROM PROFESSIONALISTS DURING THE YEAR

From classroom desks to meeting rooms!

Every student get consultancy about a lot of different jobs during the year. They get the chance of professional observation through conferences of professionalists.

Private Yeditepe Anatolian High School has formed Job Ateliers with the concept of preparing students for both university and life. Job Ateliers are formed for presenting jobs which are determined after Career Education Test. In annual plan of Job Ateliers, there are printed publications, journals, documents, informative posters and brochures about different jobs. Professional consultancy is presented to every student by experts.

 

Foreign language, social activities and events

In Private Yeditepe Anatolian High School, foreign language is taught according to the curriculum which Ministry of Education prescribed. Besides, daily communication practice of language is taught to students and parents if they want. English and German are obligatory foreign languages.

 

Öğrencilerimize ve Velilerimize 6 farklı dilde kurs

Yurtdışındaki partner okullarımızla süreli öğrenci değişim programlarımız var. Öğrenci ve öğretmen değişim programlarımız ile İngiltere ve Amerika başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde hem eğitim veriyoruz hem de yabancı ülkelerden gelen öğrencilere okulumuzda eğitim verme şansımız oluyor. Hem kültür tanıtımı yapıyoruz hem de öğrencilerimizin dünyaya bakış açısını genişleterek onlara yeni vizyon kazandırıyoruz.

 

We have 6 different language courses for students and parents.

We frequently carry out student and teacher exchange program with our partner overseas schools.

 We have student exchange program with our partner overseas schools. With our student and teacher exchange program, we both educate especially in England and America, and also educate foreign students who come from overseas schools in our school. We not only present our culture but also our students have new vision by expending their point of view.

 

Öğrenci Klupleri

 

Okulumuzda möğrencilerin yetenekleri ve ilgi alanlarıdoğrultusunda klupler oluşturulur. Branş öğretmneleri ilgi alanlarına göre klup faaliyetlerini yürütür. Klup faaliyeleri öğrencilerin düşünme becerilerini zenginleştirir.

 

Student clubs

Student clubs aim some gains such as team work, taking responsibility. They have been formed with 21st century abilities. In Private Yeditepe Anatolian High School, students are directed to suitable clubs which make projects on different branches by guidance teacher and education coach. This direction is made with thinking about sides of student that need improvement.

 

Kişiye özel konu takip sistemi

Kişiye özel akademik takip sistemi ile üniversiteye gi-rişte bireyselleştirilmiş öğrenme programları uygulanır. Erken uyarı sistemi ile öğrenme süreçlerini en etkili şekilde planlar, yürütür izler ve değerlendirir. Öğrenci, veli, okul müdürü, rehber öğretmenler, sınıf öğretmeni ve eğitim koçu her zaman web sitesine girerek duyuru ve etkinlikleri takip edebilir. Özel Yeditepe Anadolu Lisesi, teknolojik altyapısı ve “Ölçme Değerlendirme Sistemi” ile üniversiteye giriş sınavlarına hazırlıkla lise eğitimin birleştiren, alanında uzman tek lider okuldur

Personal lesson checklist

With personal academic checklist, individual learning programs are used for university. Learning phases are planned, done and assessed with early warning system.

Student, parent, school principal, guidance teachers, class teachers and education coaches can always follow events and announcements through web site.

Private Yeditepe Anatolian High School is the leader and the only professional school which combines high school education and university preparation with technological infrastruction and “assessment and evaluation system”.

 

EV ÖDEVİ

Öğrencilerin okul dışındaki zamanlarını ve tüm pazar günlerini kendi ilgi alanlarına ve gelişimlerine ayırmaları amaçlan-mıştır. Bunun için tamamlama ve pekiştirme amacıyla verilen tüm ödev ve çalışmaları mümkün olduğun-ca okulda tamamlanması hedeflenir.

Homework

We aim to make our students spend their free time and all Sundays for their interests and developments. For this reason, all homework and studies that are given for completing and reinforcing are done in the school.

 

SUNUM BECERİLERİ

 Kendini sözlü ve yazılı olarak ifade etme, bir fikri ya da projeyi etkili biçimde aktarabilme, topluluk önünde etkin konuşabilme becerileri iş yaşamının en önemli becerileri arasında bulunmaktadır. Öğrencilerini 21.yüzyıl becerileri ile donatarak, iş kapsamında da etkili ve başarılı bireyler olmaları amacını güden Özel Acıbadem Helikon Anadolu Lisesi’nde öğrenciler farklı konu başlıklarında sunumlar yaparak bu becerilerini güçlendirmektedirler.

Presentation abilities

Expressing oneself written and oral, narrating a project or idea effectively, effective talking before a crowd are among the most important abilities of work life.  By teaching students 21st century abilities, Private Yeditepe School, which aims making students effective and successful people in work life, strengthens students these kinds of abilities by presentations.

 

REHBERLİK BİRİM

 Liderlik ve girişimcilik

 Eleştirel ve esnek düşünebilme

Bilgiler arası transfer saglayabilme konularında grup çalışmaları yapılmaktadır.

Guidance unit

ü Leadership and entrepreneurship

ü Critical and flexible thinking

ü Team work about transferring between informations

 

YABANCI DİL EĞİTİM MODELİMİZ

 

İngilizce ve Almanca kursları "Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Çerçevesi" ne göre düzenlenmiştir. Bu kılavuz, Avrupa genelinde tüm diller için geçerli olacak şekilde değerlendirilmekte ve öğretim için bir yöntem sağlamayı amaçlamaktadır. Altı farklı seviyeleri tanımlanmış ve yaygın dil yeterlikleri için Avrupa standardı olarak kabul edilmektedir:

A1 ve A2 yeni başlayan kullanıcı için tasarlanmıştır

B1, B2 ve bağımsız kullanıcı için tasarlanmıştır

Deneyimli kullanıcılar için C1 ve C2.

Dört (yazılı ve sözlü anlama, yazılı ve sözlü üretim) yetkinlikleri öğretilir ama bir vurgu dili konuşarak verilir. Her düzeyde öğrencilerin gramer ve kelime bilgisi yanı sıra telaffuz eğitimleri gelişecektir. Yanı sıra farklılaşma stratejileri (örneğin teknoloji, şarkı, film alıntılar ve edebi metinler gibi) çeşitli kaynaklar da sınıfta her seviyeden öğrencilerin ilgisini çekme ve onları motive etmek için müfredat geliştirme önemli bir ilkedir.

 

 

METHOD OF TEACHİNG FOREIGN LANGUAGES

 

English and German courses are organized according to the “Common European Framework of Reference for Languages”. This guideline aims to provide a method for assessing and teaching that applies to all languages across Europe. Six different levels have been defined and are becoming widely accepted as the European standard for language competences:

A1 and A2 designed for an elementary user,

B1 and B2 designed for the independent user,

C1 and C2 for the experienced user.

The four competencies (written and oral comprehension, written and oral production) are taught but an emphasis is given to speaking the language. At all levels, students will develop knowledge of grammar and vocabulary as well as pronunciation. A variety of resources (such as technology, songs, movie excerpts and literary texts) as well as differentiation strategies are also an important part of the curriculum development in order to engage and motivate students of all levels in the classroom.

 

Adres: İnönü mah.celasun cad.n:21 Ataşehir / İstanbul
Telefon: 0216 573 24 88 - 0216 572 27 97 - 0530 930 21 91
Mail: info@yeditepeanadolulisesi.com
• İletişim Formu
• Bilgi Edinme Formu
• İnsan Kaynakları Formu